(1)
คำด้วง ว.; บุญเรืองรัตน์ ส.; ชวนชม ส.; ชัยสุวรรณ ศ. ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบา. JHUSO 2017, 8, 203-217.