(1)
สิทธิแพทย์ บ.; ด่านประดิษฐ์ ป. กระบวนการสร้างสรรค์ทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงโบว์รักสีดำสามชั้น. JHUSO 2017, 8, 218-235.