(1)
ธนสันติ ช.; ไชยเสนา ม. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าย้อมคราม. JHUSO 2017, 8, 252-267.