(1)
พิลาบุตร น.; วราภรณ์ ด. ความขัดแย้งทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการเมือง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. JHUSO 2017, 8, 286-293.