(1)
(วีรวงศ์ปญฺญาวุฑฺโฒ)* พ. รูปแบบการสอบอารมณ์กลุ่มเพื่อการให้การปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน. JHUSO 2017, 8, 351-365.