(1)
กุสโล พ. (แดงสวัสดิ์). รูปแบบการส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด้วยหลักพุทธธรรม. JHUSO 2017, 8, 402-418.