(1)
สุรวิทย์ เ. การพัฒนารูปแบบการจัดการองค์กรของชมรมผู้สูงอายุ ตามแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจ. JHUSO 2017, 8, 435-448.