(1)
โสตถิสวัสดิ์ ภ. รูปแบบการจัดการด้านการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธา. JHUSO 2017, 8, 497-518.