(1)
เสริฐผล ส.; คุณุรัตน์ ป. การปรับตัวเพื่อความมั่นคงของชุมชนเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ำชีตอนบน. JHUSO 2018, 9, 20-34.