(1)
สมสุข ส.; อำพันสุขโข ส.; ดำจุติ ย. การให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแห. JHUSO 2018, 9, 43-60.