(1)
คุรุพันธ์ ณ. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในการบริหารสโมสรฟุตบอลอาชีพที่มีประสิทธิภาพ. JHUSO 2018, 9, 73-78.