(1)
ศรีสุข ก.; โพธิ์สิงห์ ภ. การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: โครงการรับจำนำข้าว. JHUSO 2018, 9, 102-110.