(1)
ศิริญาณ ว.; เจริญศิริ ว.; โพธิ์สิงห์ ภ. รูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. JHUSO 2018, 9, 111-124.