(1)
คำสิงห์ ป. ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอำนาจเจริญ1. JHUSO 2018, 9, 125-137.