(1)
ภู่ทอง พ.; วิศวธีรานนท์ อ. รูปแบบการจัดการหอศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา. JHUSO 2018, 9, 210-222.