(1)
งามสุทธิ ป.; จันทร์ศิริสิร พ. การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ. JHUSO 2018, 9, 223-237.