(1)
จันทนุกูล ว.; เคณาภูมิ ส. โมเดลบทบาทความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. JHUSO 2018, 9, 254-270.