(1)
ทุมเมฆ ป.; เคณาภูมิ ส.; โกศลกิติอัมพร เ. การพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. JHUSO 2018, 9, 271-284.