(1)
นรภัทรพิมล ป.; อุ่นกอง ธ.; นพรัก ส.; นาคาพงศ์ น. การพัฒนาภาวะผู้นำของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35. JHUSO 2018, 9, 306-319.