(1)
กเปี่ยม จ. ร. การศึกษาพัฒนาช่องเปิดรับแสงธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงห้องสอนศิลปะ. JHUSO 2018, 9, 41-56.