(1)
โททำ บ.; โกศลกิตติอัมพร เ.; เคณาภูมิ ส. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม. JHUSO 2018, 9, 105-122.