(1)
บังเพลิง เ. พระครูโพนสะเม็ก : ตัวตนทางประวัติศาสตร์และบทบาททางพุทธศาสนากับสังคมการเมือง. JHUSO 2018, 9, 131-142.