(1)
อุปนิสากร ว.; ศรีหล้า พ. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร. JHUSO 2018, 9, 182-189.