(1)
บุดดาพงษ์ จ.; มูลสิน ว.; เสมานู ณ.; ฉายรัศมีกุล ว. บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสร้างจิตสำนึก แก่เยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. JHUSO 2018, 9, 201-211.