(1)
จันทร์เกตุ น.; อินทร์หม้อ ส. พฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียน ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท. JHUSO 2018, 9, 237-244.