(1)
รติคุณูปกร ร. บทบาทของการยางแห่งประเทศไทยในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ. JHUSO 2019, 10, 259-269.