(1)
Jitae, samart. ความรู้ และเจตคติต่อการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. JHUSO 2019, 10, 211-220.