(1)
บุญชัย พ.; สมนึก ป.; ศักดิ์ศิริโสภณ พ. รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ ฟาร์มฮัก ป.อุบล จังหวัดอุบลราชธานี. JHUSO 2019, 10, 172-183.