(1)
นาถ้ำนาค พ.; ศักดิ์ศิริโสภณ พ.; สมนึก ป. กลยุทธ์ทางการตลาดงานนิทรรศการเทศกาลพันธุ์ไม้งามเมืองอุบล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. JHUSO 2019, 10, 144-157.