(1)
คงถาวร ข. วิวัฒนาการละครใน. JHUSO 2019, 10, 175-187.