(1)
ภิรมย์รักษ์ เ. การสร้างสรรค์การขึ้นลอยในการแสดงโขน. JHUSO 2019, 10, 188-200.