(1)
กุนอก ย. การศึกษาหลักศรัทธาตามแนวคิดพระพุทธศาสนาเถรวาท ของชาวพุทธจังหวัดอุบลราชธานี. JHUSO 2019, 7, 67-76.