(1)
สนธีระ ธ.; วงษ์มณฑา เ.; กฤษฎาพงษ พ.; เตชคณา ช. ยุทธศาสตร์การสร้างตราสินค้าของกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพร จากภูมิปัญญาไทย เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน. JHUSO 2019, 7, 93-103.