(1)
บานฤทัย ถ.; กุลบุญญา ป. บทบาทหน้าที่กำนันแหนบทองคำ : ศึกษากรณี นายถนอม วอทอง ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. JHUSO 2019, 7, 271-282.