(1)
จันทร์เพ็ญ น. นิราศขุนช้างขุนแผน : จากบทเสภาถึงบทนิราศ. JHUSO 2019, 7, 13-37.