(1)
มณีเนตร ร.; เกศเทศ บ.; กุลสุวรรณ ก. ัฒนธรรมภาษาในการตั้งชื่อบ้านนามเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร และไทยกูย ในต�ำบลดองก�ำเม็ด อ�ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. JHUSO 2019, 7, 55-69.