(1)
(สนิท ฉนฺทปาโล) พ.; บุญปู่ ส.; งามประโคน ส. ภาวะผู้น�ำเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร. JHUSO 2019, 7, 127-142.