(1)
ชูมา ท.; บุลสถาพร อ. การใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับปัญหาการพูดและการ ฟังของนักศึกษามหาวิทยาลัย. JHUSO 2019, 7, 179-194.