(1)
สายดวง พ. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์จากการอ่านบทความทางวิชาการ ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน. JHUSO 2019, 7, 215-226.