(1)
ไชยศรีสุข ส. การศึกษาโวหารภาพพจน์ในบทเพลง : เพลงติดอันดับ 25 ในเว็บไซต์ songlyrics.Com. JHUSO 2019, 7, 325-339.