(1)
ลงกรณ์ พ.; มูลยาพอ เ.; นามเกตุ ส.; สินธุ์นอก บ. ศึกษาเชิงสำารวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย. JHUSO 2019, 8, 13-26.