(1)
ทุมเมฆ ป.; โพธ์สิงห์ ภ. การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย : สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม อาเซียน. JHUSO 2019, 8, 110-130.