(1)
โพชารี ล. ความพึงพอใจต่อการใช้บริการนวดแผนไทยในเขตเทศบาลเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. JHUSO 2019, 8, 131-141.