(1)
สหัสจันทร์ ว.; โพธิ์งาม จ. การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัทำาแผนพฒันา องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองขอน อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. JHUSO 2019, 8, 190-199.