(1)
phonginwong, R. ความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์: ปัจจัยด้านการเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม, ปัจจัยด้านสุขอนามัย, ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ, ความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ. JHUSO 2020, 11, 80-91.