(1)
เธียรถาวร ญ. การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท. JHUSO 2020, 11, 293-308.