(1)
วิฑูรเศรษฐ์ ป. รูปแบบการพัฒนาผู้นำนันทนาการสำหรับนักฝึกอบรมในประเทศไทย. JHUSO 2020, 11, 325-337.