(1)
นิยมาภา ต. ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และคุณภาพการให้บริการเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ในเขตกรุงเทพมหานคร. JHUSO 2021, 12, 331-343.