(1)
พิจารณ์ พ. ผลของเทคนิคการเขียนเชิงกลยุทธ์ต่อการส่งเสริมทักษะการเขียนของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. JHUSO 2021, 12, 185-199.