(1)
บุดดาวงศ์ เ. การศึกษากลวิธีการแปลชื่ออาหารไทยเป็นภาษาจีน : กรณีศึกษา ร้านอาหารไทยในนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน. JHUSO 2021, 12, 171-184.